Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Usuwanie azbestu – edycja 2018

Zakończone zostały prace związane z realizacją zadania polegającego na zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz Gdański.

Wywieziono i zutylizowano ponad 75 ton niebezpiecznych odpadów zawierających azbest z 36 nieruchomości położonych na terenie gminy, (z miejscowości: Będzieszyn – 7,31 Mg; Borkowo – 2,28 Mg; Bystra – 1,86 Mg; Cieplewo – 6,25 Mg; Goszyn – 1,82 Mg; Jagatowo – 3,24 Mg; Juszkowo – 1,37 Mg; Łęgowo – 6,6 Mg, Mokry Dwór – 6,98 Mg; Przejazdowo – 1,62 Mg;, Radunica – 2,68 Mg; Rokitnica – 9,07 Mg; Rotmanka – 0,73 Mg; Rusocin – 5,12 Mg; Straszyn – 4,73 Mg; Świńcz – 6,54 Mg; Wiślinka – 5,22 Mg; Żuława – 1,89 Mg).

Dzięki temu poprawił się stan czystości powietrza oraz estetyka wsi, a także zmniejszyło się ryzyko narażenia ludzi na szkodliwe działanie włókien azbestowych.
    
W związku z realizacją Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez Gminę Pruszcz Gdański, mieszkańcy nie ponosili kosztów transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Koszt realizacji zadania wyniósł 27 485,23 zł i w całości sfinansowany został z środków pochodzących z budżetu Gminy.

Akcja usuwania azbestu z terenu naszej gminy kontynuowana jest corocznie, w związku z tym Wójt Gminy Pruszcz Gdański zachęca wszystkich mieszkańców, posiadających na swoich nieruchomościach odpady niebezpieczne zawierające azbest, do składania wniosków o kwalifikację do udziału w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

DLACZEGO NALEŻY USUNĄĆ AZBEST?
Niektóre spośród wykorzystywanych wyrobów azbestowych są źródłem emisji włókien azbestowych do środowiska, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Stopniowa degradacja materiałów azbestowych powoduje uwalnianie szkodliwych włókien do powietrza. Ich wdychanie i kumulowanie się w płucach może powodować poważne choroby układu oddechowego. Okres oddziaływania włókien azbestowych, a także rozwoju samych chorób jest długi, dlatego często lekceważymy ten związek i uznajemy, że skoro azbest do tej pory nie zaszkodził, to nie szkodzi. Takie myślenie to błąd, tym bardziej, że azbest choć trwały, to nie jest całkowicie odporny np. na działanie czynników atmosferycznych. Pokrycia i elewacje z eternitu kruszą się z czasem i w powietrzu pojawia się  coraz więcej niebezpiecznych włókien. Pamiętajmy, że azbest staje się wyjątkowo niebezpieczny podczas usuwania go z dachu, zwłaszcza w trakcie przełamywania lub cięcia płyt eternitu. Dlatego nie podejmujmy się usuwać go na własną rękę. Demontaż i utylizację zlećmy odpowiedniej firmie posiadającej stosowne uprawnienia, zatrudniającej przeszkolonych pracowników oraz dysponującej odpowiednim sprzętem do pracy z azbestem. Odpowiednio zabezpieczony azbest powinien być wywieziony na specjalne składowisko odpadów niebezpiecznych, a że tam trafił – musimy uzyskać potwierdzenie na piśmie tzw. Kartę przekazania odpadu z potwierdzeniem przyjęcia odpadów.

Podstawą bezpiecznego postępowania z materiałami azbestowymi jest ich usunięcie lub minimalizowanie ryzyka emisji włókien do otoczenia. Dopuszczalne jest użytkowanie materiałów zawierających azbest, które są w dobrym stanie technicznym i nie posiadają uszkodzonej powierzchni lub są odpowiednio zabezpieczone np. przez pomalowanie.   

Sporządziła:
Wioleta Wrona
Inspektor ds. ochrony środowiska

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny