Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

W trosce o środowisko

Gmina Pruszcz Gdański na szeroką skalę prowadzi działania zmierzające do poprawy stanu naszego środowiska. Jednym z takich działań jest udzielanie mieszkańcom Gminy dofinansowania z budżetu do realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ramach udzielonego dofinansowania mieszkańcy Gminy Pruszcz Gdański wykonali szereg inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegających na:
- wymianie starych pieców węglowych na gazowe – zrealizowano na 39 nieruchomościach (kwota udzielonego dofinansowania ogółem to 126 246 zł);
- demontażu, transporcie i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest – zrealizowano na 4 nieruchomościach (kwota udzielonego dofinansowania ogółem to 16 749 zł);
- zakupie z montażem pomp ciepła – zrealizowano na 2 nieruchomościach i kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej - zrealizowano na 4 nieruchomościach (kwota udzielonego dofinansowania łącznie to 19 352 zł);
- budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach Gminy Pruszcz Gdański, które nie zostały objęte planem aglomeracji Gdańsk w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - zrealizowano na 7 nieruchomościach (kwota udzielonego dofinansowania łącznie to 56 000 zł).
W sumie udzielono dofinansowania do 56 zadań, na łączną kwotę 218 347 zł.
Jak widać, największym zainteresowaniem cieszyło się dofinansowanie do wymiany pieców węglowych na gazowe. Na terenie Gminy Pruszcz Gdański ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywa się indywidualnie w gospodarstwach domowych. Systemy grzewcze stanowią głównie  piece domowe, często przestarzałe i nie w pełni sprawne, w których proces spalania odbywa się w sposób nieefektywny, z wykorzystaniem paliwa o niskiej jakości.

Opisane wyżej źródła ogrzewania powodują wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza na niewielkiej wysokości, a zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, zwykle na obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej i stanowią główną przyczynę powstawania zanieczyszczenia powietrza tzw. niskiej emisji.

Ochrona powietrza w takiej Gminie jak nasza - z rozproszoną zabudową, gdzie nie ma zorganizowanych, zbiorczych systemów zaopatrzenia w ciepło może być realizowana tylko w ścisłej współpracy z mieszkańcami Gminy.

Dzięki realizacji w/w inwestycji osiągnięto efekt ekologiczny i w skali roku uzyskano następujące redukcje zanieczyszczeń:
pyłu ogólnego – 2,88 Mg/rok,
SO2 – 1,38 Mg/rok,
CO – 6,45 Mg/rok,
CO2 – 119,08 Mg/rok

Tak więc podsumowując, realizacja wskazanych zadań przyczyniła się do zmniejszenia zjawiska tzw. „niskiej emisji” oraz wpłynęła korzystnie na poprawę jakości powietrza i wód, jak również polepszenie warunków życia i zdrowia mieszkańców naszej Gminy.

Przypomnijmy też, że w ubiegłym roku Gmina Pruszcz Gdański otrzymała statuetkę „Bursztyn Polskiej Energetyki 2018”za konsekwencję w działaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju energetyki na terenie gminy i poprawę bezpieczeństwa ekologicznego.

Wioleta Wrona
Inspektor ds. ochrony środowiska

 

 

 

 

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny