Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Ważne informacje

Przypominamy, że w dniu 15 listopada 2019 r. minął termin płatności IV raty podatku, a 15 grudnia 2019 r. mija termin płatności IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Informacja o szczepieniach przeciwko grypie dla osób 60 + edycja 2019 r

Zmiana kursowania autobusów linii 841, 842, 844, 845, 847, 848

Bilet dla ucznia


Informacja o możliwości składania wniosku o uzyskanie dotacji + wniosek


Terminy przyjmowania interesantów przez Wójta Gminy: 11 grudnia

Porządek obrad sesji absolutoryjnej


W piątek 28 czerwca w Ośrodku Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Cieplewie odbędzie się sesja absolutoryjna. Początek obrad zaplanowano na godz. 10.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
I.   Sprawy regulaminowe:
-        otwarcie sesji
-        stwierdzenie quorum
-        przyjęcie porządku obrad
-        przyjęcie protokołu z VII i VIII sesji
II. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Pruszcz Gdański za rok 2018 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań
ref. E. Drzazga – Zastępca Kierownika GOPS
III. Wotum zaufania dla Wójta Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018:
1.    przedstawienie Raportu o stanie Gminy Pruszcz Gdański w roku 2018 – ref. Magdalena Kołodziejczak Wójt Gminy Pruszcz Gdański,
2.    debata nad Raportem o stanie gminy,
3.    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018 – ref. Marek Kowalski Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Gdański
(Rada Gminy podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy).
IV. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018:
1.    przedstawienie przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański – Magdalenę Kołodziejczak sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018,
2.    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami ( uchwała nr 076/g256/R/V/19 ) – ref M. Osowska Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pruszcz Gdański,
3.    rozpatrzenie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018, dyskusja,
4.    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018.
V. Absolutorium dla Wójta Gminy Pruszcz Gdański Magdaleny Kołodziejczak za rok 2018.
1.    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2018 r. – ref M. Migowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
2.    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (uchwała nr 128/g256/A/V/19) – ref. D. Czerwińska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pruszcz Gdański
3.    podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pruszcz Gdański z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2018. (Rada Gminy podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym).
VI. Zakończenie sesji Rady Gminy

 sesja11

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny