Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Ważne informacje

Przypominamy, że w dniu 15 listopada 2019 r. minął termin płatności IV raty podatku, a 15 grudnia 2019 r. mija termin płatności IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Informacja o szczepieniach przeciwko grypie dla osób 60 + edycja 2019 r

Zmiana kursowania autobusów linii 841, 842, 844, 845, 847, 848

Bilet dla ucznia


Informacja o możliwości składania wniosku o uzyskanie dotacji + wniosek


Terminy przyjmowania interesantów przez Wójta Gminy: 11 grudnia

Porządek obrad sesji w dniu 28 czerwca 2019 r.


W dniu 28 czerwca (piątek) w Ośrodku Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Cieplewie odbędzie się X sesja Rady Gminy Pruszcz Gdański. Początek obrad zaplanowano na godz. 13.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
I.   Sprawy regulaminowe:
-    otwarcie sesji
-    stwierdzenie quorum
-    przyjęcie porządku obrad

II. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

III. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym – składanie ustnych pytań kierowanych do Wójta.

IV. Interpelacje i zapytania radnych – interpelacje i zapytania skierowane  do Wójta Gminy w trybie art. 24 ust.3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

V. Sprawy sołeckie.
1.    Zapytania i wnioski Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański.
2.    Zapytania i wnioski sołeckie

VI. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1.    zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

2.    inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

3.    powołania Zespołu do spraw wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy, przyjęcie zgłoszeń kandydatów spośród Radnych Gminy Pruszcz Gdański do pracy w zespole, przegłosowanie poszczególnych kandydatur, podjęcie uchwały),

4.    zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dotyczącego uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
(ref. radca prawny Urzędu Gminy, dyskusja, głosowanie),

5.    nabycia działek 86/13, 86/52 i 86/63 w Straszynie na własność Gminy Pruszcz Gdański
(ref. K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

6.    sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Przejazdowie, stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański na rzecz użytkownika wieczystego
(ref. K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

7.    zmiany uchwały nr XIX/30/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Kolbudy na zadnie np. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina
(ref. A. Pałaszewska – Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

8.    zmiany uchwały nr XLV/90/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Gdańska na zadnie np. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina
(ref. A. Pałaszewska – Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

9.    nabycia na własność Gminy Pruszcz Gdański działki nr 12/253 obręb Straszyn
(ref. J. Falasa  – pracownik merytoryczny; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

10.    nabycia na własność Gminy Pruszcz Gdański działki nr 109/22 obręb Żukczyn w msc. Żukczyn
(ref. J. Falasa  – pracownik merytoryczny; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

11.    określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia sportowe
(ref. przedstawiciel Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe Gminy Pruszcz Gdański”, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),

12.    W sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
(ref. E. Drzazga – Zastępca Kierownika GOPS, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie).

VII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

VIII. Odpowiedzi na ustne pytania skierowane do Wójta.

IX. Wolne wnioski.

X. Zakończenie sesji Rady Gminy.

sesja10

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny