Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Oferta - Zespół Pałacowo - Parkowy z Folwarkiem w Rusocinie

Wójt Gminy Pruszcz Gdański


Ogłasza II rokowania po dwóch kolejnych przetargach i  rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym
na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat  nieruchomości zabudowanej, zabytkowej obejmującej „Zespół Pałacowo – Parkowy z Folwarkiem” w Rusocinie wpisaną do rejestru zabytków, nr rejestru 666 z równoczesną  sprzedażą położonych na tej nieruchomości budynków i urządzeń , stanowiącą własność Gminy Pruszcz Gdański, z przeznaczeniem do rewitalizacji na działalność komercyjną.
W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jako działka nr 194/43 obszaru 10,8848 ha i działka nr 194/41 obszaru 1,6238 ha płożone w Rusocinie w obrębie geodezyjnym Łęgowo.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr 77489. dział III i IV księgi wieczystej wolny od obciążeń.

Opis nieruchomości
W obrębie nieruchomości zlokalizowany jest klasycystyczny Dwór z XIX wieku, otoczony parkiem o powierzchni 7,6807 ha. Walorem parku jest stary drzewostan liściasty oraz aleja obsadzona wiekowymi lipami, prowadząca do dworu, dwa zbiorniki wodne o powierzchni 1.4849 ha, jako wody stojące posiadające odpływ do pobliskiej rzeki Kłodawy, na której znajduje się zapora wodna z możliwością uruchomienia turbiny wodnej.
W pobliżu pałacu znajduje się zabytkowy magazyn zbożowy objęty ochroną konserwatorską, który ma obecnie wartość tylko historyczną oraz duża stajnia – zarejestrowana jako zabytek sztuki budowlanej budynków dla potrzeb rolnictwa.
Część Folwarczna Zespołu w przeszłości była zabudowana budynkami inwentarskimi, z czego wozownia
i magazyn mogą być użytkowane w ograniczonym stanie, zaś pozostałe budynki, 2 obory i stodoła  uległy zniszczeniu.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego .
Teren, na którym zlokalizowany jest dwór i spichlerz oznaczony jest w planie jako teren usług.
Część nieruchomości zabudowana budynkami folwarcznymi oznaczona jest w planie jako teren usług produkcyjnych i składów z mieszkaniem właściciela.
Część parkowa oznaczona w planie jako zieleń parkowa i wody otwarte.

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 5 200 000 zł
w tym: cena gruntów wraz z parkiem i zbiornikami wodnymi wynosi   3 900 000 zł.
cena  budynków  wynosi   1 300 000 zł.  

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wynosi 25% i płatna jest przez Nabywcę nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej .
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3 % płatne corocznie w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
Po wyłonieniu Nabywcy cena nieruchomości uzyskana w rokowaniach zostanie obniżona  o 50% stosownie do art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami .
Do ceny sprzedaży zostanie naliczony podatek 23 % VAT stosownie do ustawy o podatku od towarów i usług.

Proponowane etapy i terminy zakończenia zagospodarowania nieruchomości:
Etap I – do 30.11.2012 roku – nie podlega negocjacjom
- remont pokrycia dachowego budynków magazynu zbożowego, stajni, wozowni, dworu  w stopniu                                      zabezpieczającym budynki przed dalszą degradacją
Etap II – 4 lata od podpisania umowy
- remont magazynu zbożowego (spichlerza) z zachowaniem istniejącego wyposażenia
- remont wozowni
- remont dworu
- wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych w parku
Etap III – 6 lat od podpisania umowy
- remont stajni
- remont obory
- uzupełnienie i odtworzenie ogrodzenia
- wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych parku   
Etap IV – 8 lat od podpisania umowy
- odbudowa i remont pozostałych budynków gospodarskich (obory i stodoły)
Etap V – 10 lat od podpisania umowy
- wykonanie robót w parku otaczającym dwór:
prace pielęgnacyjne, uzupełnienie drzewostanu, urządzenie ścieżek edukacyjnych, wykonanie oświetlenia
Dopuszcza się zamianę etapów II-V i terminów rewitalizacji i zagospodarowania nieruchomości w umowie
z zachowaniem ostatecznego terminu  wykonania rewitalizacji i zagospodarowania nieruchomości do końca 2025 roku. W celu zagwarantowania należytego zabezpieczenia stanu technicznego nieruchomości w umowie zostanie ustalony sposób jej kontrolowania.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym:
I przetarg w dniu 03.02.2011 r., II przetarg w dniu 17.05.2011 r., I rokowania w dniu 12.08.2011 r.

Rokowania odbędą się w dniu 02 lutego 2012 r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 30.01.2012 r. do godz. 1530 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim z dopiskiem „ rokowania Rusocin”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1.    imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2.    datę sporządzenia zgłoszenia ;
3.    oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4.    proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5.    proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
6.    koncepcję programu użytkowego dla zespołu zabytkowego
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto Gminy Pruszcz Gdański – Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 83833500030116588520000005 z dopiskiem „ rokowania Rusocin” do dnia 30.01.2012 r.
Warunek wniesienia zaliczki będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 30.01.2012 r.
Zaliczka przepada, jeśli osoba lub firma, która zostanie ustalona w drodze rokowań Nabywcą uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie lub firmie, która wygra rokowania 
a pozostałym zwrócona.
Wyłoniony w rokowaniach Nabywca będzie zobowiązany do czasu  zawarcia umowy notarialnej przedłożyć uzgodniony z Konserwatorem Zabytków program użytkowy dla zespołu zabytkowego.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 30 , pok. Nr 24  tel. 058 692 94 22 .
Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości .


Drukuj

Przetarg Arciszewo

Wójt Gminy Pruszcz Gdańskiogłasza przetarg nieograniczony ( licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gmina Pruszcz Gdański położonych w Arciszewie w obrębie geodezyjnym Straszyn, zapisane w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych, dział III i IV ksiąg wolny od obciążeń:1. działka nr 34/8 o pow. 1,6500 ha - KW nr GD1G/00042502/8
Cena wywoławcza - 1 078 000 zł
Postąpienie 1%

Opis nieruchomości.

Nieruchomość położona w odległości 12 km od centrum Gdańska , dojazd korzystny – drogą wojewódzką nr 222 i obwodnicą .
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym ( dawna rządcówka), aktualnie zamieszkałym przez najemców, którzy w terminie do dnia 31.12.2011 r. zostaną przekwaterowani do innych budynków gminnych oraz budynkami gospodarczymi, w złym stanie technicznym, wokół których rozciąga się park o pow. 1,3700 ha. Park porasta starodrzew drzewostanu liściastego o zwarciu luźnym i przerywanym.

Przeznaczenie w planie.

Działka 34/8 zieleń parkowa- oznaczenie ZP, teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej.

2. działka nr 34/2 o pow. 0,4600 ha - KW nr GD1G/00227174/0
Cena wywoławcza - 346 000 zł
Postąpienie 1%

Opis nieruchomości.

Działka niezabudowana , częściowo porośnięta drzewami i krzewami z oczkiem wodnym położona przy drodze wojewódzkiej nr 222.

Przeznaczenie w planie .

Działka położona na terenie oznaczonym w planie MJE- zabudowa jednorodzinna ekstensywna, od strony drogi wojewódzkiej pas przeznaczony pod zieleń izolacyjną – oznaczenie ZL.

3. działka nr 34/31 o pow. 0,2430 ha - KW nr GD1G/00044922/2
Cena wywoławcza - 276 000 zł
Postąpienie 1%

Opis nieruchomości.

Działka niezabudowana , położona przy drodze wojewódzkiej nr 222.

Przeznaczenie w planie.

Działka położona na terenie oznaczonym MJE- zabudowa jednorodzinna ekstensywna , od strony drogi wojewódzkiej pas przeznaczony pod zieleń izolacyjną – oznaczenie ZL.
Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek 23%VAT stosownie do przepisów o podatku od towarów i usług .

Przetarg odbędzie się dnia 16 czerwca 2011 r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 30.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Gminy Pruszcz Gdański nr 83833500030116588520000005 z dopiskiem „przetarg Arciszewo dz. nr….” do dnia 13.06.2011r.

Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeśli środki pieniężne znajdą się rachunku Gminy najpóźniej w dniu 13.06.2011 r.
Wadium przepada, jeśli osoba lub firma, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie lub firmie,która wygra przetarg a pozostałym zwrócone.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 30 , pok. Nr 24, tel. 58 692 94 22 .


Drukuj

Atuty Gminy Pruszcz Gdański

  • Sąsiedztwo z aglomeracją Trójmiejską - 10 km do centrum Gdańska,
  • Przez teren Gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, (autostrada A1, drogi krajowe: nr 1 łącząca Gdańsk z południem Polski oraz nr 7 Gdańsk - Warszawa; linia kolejowa Północ-Południe, obwodnica Trójmiasta)
  • Bliskość portów morskich Gdańska i Gdyni oraz Portu Lotniczego Gdańsk - Trójmiasto
  • Chłonny rynek zbytu aglomeracji Trójmiejskiej i okolic
  • Młodzi, dobrze wykształceni mieszkańcy
  • Nagroda (CERTYFIKOWANA LOKALIZACJA INWESTYCJI) za sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości
  • Dynamiczny wzrost liczby podmiotów gospodarczych działających na naszym terenie

Drukuj

Przetarg Rusocin 2011-05-17

Wójt Gminy Pruszcz Gdański
Ogłasza drugi przetarg nieograniczony ( licytację )

na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości zabudowanej, wpisanej do rejestru zabytków pod nr rejestru 666 i nr 1149 obejmującej „ Zespół Dworsko – Parkowy z Folwarkiem” w Rusocinie z równoczesną sprzedażą położonych na tej nieruchomości budynków i urządzeń, z przeznaczeniem do rewitalizacji na działalność społeczno-komercyjną z uwzględnieniem działalności kulturalnej.
W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jako działka nr 194/43 obszaru 10,8848 ha i działka nr 194/41 obszaru 1,6238 ha płożone w Rusocinie w obrębie geodezyjnym Łęgowo.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr 77489. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od obciążeń .

Opis nieruchomości
W obrębie nieruchomości zlokalizowany jest klasycystyczny dwór z XIX wieku, otoczony parkiem o powierzchni 7,6807 ha . Walorem parku jest stary drzewostan liściasty oraz aleja obsadzona wiekowymi lipami, prowadząca do dworu, dwa zbiorniki wodne o powierzchni 1,4849 ha , jako wody stojące posiadające odpływ do pobliskiej rzeki Kłodawki na której znajduje się zapora wodna.
W pobliżu dworu znajduje się zabytkowy magazyn zbożowy objęty ochroną konserwatorską, który ma obecnie wartość tylko historyczną oraz duża stajnia – zarejestrowana jako zabytek sztuki budowlanej budynków dla potrzeb rolnictwa( stajnia).
Część folwarczna Zespołu w przeszłości była zabudowana budynkami inwentarskimi, z czego wozownia i magazyn mogą być użytkowane w ograniczonym stanie, zaś pozostałe budynki, 2 obory, stodoła uległy zniszczeniu.
We Dworze część pomieszczeń na parterze zajmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Przeniesienie GOPS-u do innych budynków w terminie do 30 czerwca 2011 roku.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego .
Teren na którym zlokalizowany jest dwór i spichlerz oznaczony w planie jako teren usług.
Część nieruchomości zabudowana budynkami folwarcznymi oznaczona w planie jako teren usług produkcyjnych i składów z mieszkaniem właściciela .
Część parkowa oznaczona w planie jako zieleń parkowa i wody otwarte.

Cena wywoławcza wynosi 5 200 000 zł
w tym: cena gruntów wraz z parkiem i zbiornikami wodnymi wynosi 3 900 000 zł.
cena budynków wynosi 1 300 000 zł.
Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wynosi 25% ceny gruntów uzyskanej w przetargu i płatna jest przez Nabywcę nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej .
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3 % ceny gruntów uzyskanej w przetargu , płatne corocznie w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata roczna podlega aktualizacji nie częściej niż raz w roku.
Po wyłonieniu Nabywcy cena nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie obniżona o 50% stosownie do art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami .
Do ceny sprzedaży zostanie naliczony podatek 23% VAT stosownie do ustawy o podatku od towarów i usług.

Proponowane etapy i terminy zakończenia zagospodarowania nieruchomości:
Etap I – 4 lata od podpisania umowy
- remont magazynu zbożowego (spichlerza) z zachowaniem istniejącego wyposażenia.
- remont wozowni
- remont dworu
- wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych w parku
Etap II - 6 lat od podpisania umowy
- remont stajni
- remont obory
- uzupełnienie i odtworzenie ogrodzenia
- wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych stawów

Etap III – 8 lat od podpisania umowy
- odbudowa i remont pozostałych budynków gospodarskich ( obory i stodoły).

Etap IV - 10 lat od podpisania umowy
- wykonanie robót w parku otaczającym dwór:
prace pielęgnacyjne, uzupełnienie drzewostanu, urządzenie ścieżek edukacyjnych, wykonanie oświetlenia.

Dopuszcza się zamianę etapów i terminów rewitalizacji i zagospodarowania nieruchomości w umowie z zachowaniem ostatecznego terminu wykonania rewitalizacji i zagospodarowania nieruchomości do końca 2025 roku.

Przetarg odbędzie się dnia 17 maja 2011 r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 30 .

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na konto Gminy Pruszcz Gdański – Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 83833500030116588520000005 z dopiskiem „ przetarg Rusocin” do dnia 13.05.2011 r.
Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 13.05.2011 r.
Wadium przepada, jeśli osoba lub firma, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie lub firmie, która wygra przetarg a pozostałym zwrócone.
Wyłoniony w drodze przetargu Nabywca jest zobowiązany do czasu zawarcia umowy notarialnej przedłożyć uzgodniony z konserwatorem zabytków program użytkowy dla zespołu zabytkowego.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 30 , pok. Nr 24 tel. 58 692 94 22 .

Drukuj

Przetarg Rusocin 2011-02-03

Wójt Gminy Pruszcz Gdański
Ogłasza przetarg nieograniczony ( licytację )

na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości zabudowanej, wpisanej do rejestru zabytków pod nr rejestru 666 i nr 1149 obejmującej „ Zespół Dworsko – Parkowy z Folwarkiem” w Rusocinie z równoczesną sprzedażą położonych na tej nieruchomości budynków i urządzeń, z przeznaczeniem do rewitalizacji na działalność społeczno-komercyjną z uwzględnieniem działalności kulturalnej.
W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jako działka nr 194/43 obszaru 10,8848 ha i działka nr 194/41 obszaru 1,6238 ha płożone w Rusocinie w obrębie geodezyjnym Łęgowo.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr 77489. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od obciążeń .

Opis nieruchomości
W obrębie nieruchomości zlokalizowany jest klasyczny dwór z XIX wieku, otoczony parkiem o powierzchni 7,6807 ha . Walorem parku jest stary drzewostan liściasty oraz aleja obsadzona wiekowymi lipami, prowadząca do dworu, dwa zbiorniki wodne o powierzchni 1,4849 ha , jako wody stojące posiadające odpływ do pobliskiej rzeki Kłodawki na której znajduje się zapora wodna.
W pobliżu dworu znajduje się zabytkowy magazyn zbożowy objęty ochroną konserwatorską, który ma obecnie wartość tylko historyczną oraz duża stajnia – zarejestrowana jako zabytek sztuki budowlanej budynków dla potrzeb rolnictwa( stajnia).
Część folwarczna Zespołu w przeszłości była zabudowana budynkami inwentarskimi, z czego wozownia i magazyn mogą być użytkowane w ograniczonym stanie, zaś pozostałe budynki, 2 obory, stodoła uległy zniszczeniu.
We Dworze część pomieszczeń na parterze zajmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Przeniesienie GOPS-u do innych budynków w terminie do 30 czerwca 2011 roku.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego .
Teren na którym zlokalizowany jest dwór i spichlerz oznaczony w planie jako teren usług.
Część nieruchomości zabudowana budynkami folwarcznymi oznaczona w planie jako teren usług produkcyjnych i składów z mieszkaniem właściciela .
Część parkowa oznaczona w planie jako zieleń parkowa i wody otwarte.

Cena wywoławcza wynosi 5 800 000 zł
w tym: cena gruntów wraz z parkiem i zbiornikami wodnymi wynosi 4 281 000 zł.
cena budynków wynosi 1 519 000 zł.
Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wynosi 25% ceny gruntów uzyskanej w przetargu i płatna jest przez Nabywcę nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej .
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3 % ceny gruntów uzyskanej w przetargu , płatne corocznie w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata roczna podlega aktualizacji nie częściej niż raz w roku.
Po wyłonieniu Nabywcy cena nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie obniżona o 50% stosownie do art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami .
Do ceny sprzedaży zostanie naliczony podatek 22% VAT stosownie do ustawy o podatku od towarów i usług.

Proponowane etapy i terminy zakończenia zagospodarowania nieruchomości:
Etap I – 4 lata od podpisania umowy
- remont magazynu zbożowego (spichlerza) z zachowaniem istniejącego wyposażenia.
- remont wozowni
- remont dworu
- wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych w parku
Etap II - 6 lat od podpisania umowy
- remont stajni
- remont obory
- uzupełnienie i odtworzenie ogrodzenia
- wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych stawów

Etap III – 8 lat od podpisania umowy
- odbudowa i remont pozostałych budynków gospodarskich ( obory i stodoły).

Etap IV - 10 lat od podpisania umowy
- wykonanie robót w parku otaczającym dwór:
prace pielęgnacyjne, uzupełnienie drzewostanu, urządzenie ścieżek edukacyjnych, wykonanie oświetlenia.

Dopuszcza się zamianę etapów i terminów rewitalizacji i zagospodarowania nieruchomości w umowie z zachowaniem ostatecznego terminu wykonania rewitalizacji i zagospodarowania nieruchomości do końca 2025 roku.

Przetarg odbędzie się dnia 3 lutego 2011 r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 30 .

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na konto Gminy Pruszcz Gdański – Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 83833500030116588520000005 z dopiskiem „ przetarg Rusocin” do dnia 31.01.2011 r.
Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 31.01.2011 r.
Wadium przepada, jeśli osoba lub firma, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie lub firmie, która wygra przetarg a pozostałym zwrócone.
Wyłoniony w drodze przetargu Nabywca jest zobowiązany do czasu zawarcia umowy notarialnej przedłożyć uzgodniony z konserwatorem zabytków program użytkowy dla zespołu zabytkowego.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 30 , pok. Nr 24 tel. 58 692 94 22 .

Drukuj

Wieczyste użytkowanie Zespół Dworsko-Parkowy Rusocin

Gmina Pruszcz Gdański odda w wieczyste użytkowanie „ Zespół Dworsko – Parkowy ” w Rusocinie. o łącznej pow. 12,5 ha, położony 1 km od węzła Autostrady A-1, 15 km od centrum Gdańska z przeznaczeniem do rewitalizacji na działalność komercyjną.
W obrębie nieruchomości znajduje się klasyczny Dwór z XIX wieku otoczony parkiem ze starym drzewostanem liściastym, dwa zbiorniki wodne z odpływem do pobliskiej rzeki Kłodawki na której znajduje się zapora wodna, zabytkowy magazyn zbożowy oraz Folwark z zabudowaniami .
Przetarg 3 lutego 2011 r. Informacja - tel. 58 692 94 22 .

Zespół Dworsko-Parkowy Rusocin

Drukuj

Przetarg Przejazdowo 2010-12-20

Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ogłasza przetarg nieograniczony ( licytacja)
na oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat , nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański, zapisaną w księdze wieczystej KW nr GD1G/00062585/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku z przeznaczeniem pod budowę i prowadzenie przedszkola. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od obciążeń.

Wieś Przejazdowo, ulica Klonowa
Działka nr 249 o pow. 8264 m2
Cena wywoławcza netto 1.325.960 zł
Postąpienie nie mniej niż 1%

przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego - pod zabudowę mieszkaniowo- usługową.
termin zagospodarowania nieruchomości – 3 lata od dnia zawarcia umowy o oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste .
pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 25 % ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu , płatna jednorazowo przed zawarciem umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste.
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3 % ceny uzyskanej w przetargu , płatne w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
ustalona opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie .
do pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zostanie doliczony stosowny podatek 22% VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług .

Przetarg odbędzie się 20 grudnia 2010 r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Gminy Pruszcz Gdański -Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 83833500030116588520000005 z dopiskiem”przetarg Przejazdowo” do dnia 17.12.2010 r. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajda się na rachunku gminy najpóźniej w dniu 17.12.2010 r.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie lub firmie, która wygra przetarg a pozostałym zwrócone.
Wadium przepada,jeśli osoba lub firma, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 30 / pok. Nr 24 / tel. / 58/ 692 94 22 .

Drukuj

Przetarg Rusocin 2010-11-25

Wójt Gminy Pruszcz Gdański

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ) podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu nieruchomość zabytkową „ Zespół Dworsko –Parkowy z Folwarkiem” w Rusocinie wpisaną do rejestru zabytków, z równoczesną sprzedażą położonych na tej nieruchomości budynków i urządzeń , z przeznaczeniem do rewitalizacji na działalność społeczno-komercyjną z uwzględnieniem działalności kulturalnej.
W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jako działka nr 194/43 obszaru 10,8848 ha i działka nr 194/41 obszaru 1,6238 ha .
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę nr 77489. Dział III i IV księgi wolny od obciążeń.

Opis nieruchomości:

W obrębie nieruchomości zlokalizowany jest klasyczny Dwór z XIX wieku, otoczony parkiem o powierzchni 7,6807 ha . walorem parku jest stary drzewostan liściasty oraz aleja obsadzona wiekowymi lipami, prowadząca do dworu dwa zbiorniki wodne o powierzchni 1.4849 ha , jako wody stojące posiadające odpływ do pobliskiej rzeki Kłodawki na której znajduje się zapora wodna.
W pobliżu dworu znajduje się zabytkowy magazyn zbożowy objęty ochroną konserwatorską, który ma obecnie wartość tylko historyczną oraz duża stajnia – zarejestrowana jako zabytek sztuki budowlanej budynków dla potrzeb rolnictwa( stajnia).
Część Folwarczna Zespołu w przeszłości była zabudowana budynkami inwentarskimi , z czego wozownia i magazyn mogą być użytkowane w ograniczonym stanie , zaś pozostałe budynki , 2 obory, stodoła uległy zniszczeniu.

Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości wynosi 5 800 000 zł
w tym:
cena gruntów wraz z parkiem i zbiornikami wodnymi wynosi 4 281 000 zł.
cena budynków wynosi 1 519 000 zł


Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 25% płatna przed zawarciem umowy notarialnej.
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3 % wnoszone w terminie do dnia 31 marca każdego roku podlegające aktualizacji nie częściej niż raz w roku.

Po ustaleniu nabywcy cena nieruchomości zostanie obniżona o 50% stosownie do przepisów art. 68 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do dnia 25.11.2010 roku.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 30 , pok. Nr 24 tel. 058 692 94 22 .

Drukuj

Przetarg Juszkowo 2010-11-15

Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ogłasza rokowania
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański.

Nieruchomość położona na terenie wsi Juszkowo zapisana w księdze wieczystej KW 72969 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, dział III i IV księgi wolny od obciążeń, oznaczona jako:

Działka nr 165/85 o pow. 854 m2
Działka nr 166/2 o pow. 22 m2
--------------------------------------------------------------------
Łączna powierzchnia 876 m2
Cena nieruchomości - 18 000 złDo ceny sprzedaży zostanie naliczony podatek 22% VAT stosownie do ustawy o podatku od towarów i usług

Nieruchomość- działki 165/85 i 166/2 w Juszkowie nie została sprzedana w dwóch kolejnych przetargach.

Opis nieruchomości – Nieruchomość położona jest w potencjalnym obszarze ograniczonego użytkowania, przy obwodowej Trójmiasta, w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZL-„ zieleń izolacyjna”.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem .
Zgłoszenie powinno zawierać:
imię , nazwisko i adres zgłaszającego
datę sporządzenia zgłoszenia
oświadczenie ,że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
proponowaną cenę i sposób jej zapłaty


Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Rokowania odbędą się dnia 15 listopada 2010 roku o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 30.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10 % ceny na konto Gminy w Pruszczu Gdańskim – Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 83833500030116588520000005 z dopiskiem „rokowania Juszkowo” do dnia 12.11.2010 r.
Zaliczka przepada jeśli osoba lub firma , która w rokowaniach zostanie ustalona Nabywcą uchyli się od zawarcia umowy notarialnej .
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia osobie lub firmie która zostanie ustalona Nabywcą a pozostałym zwrócona.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel./058/ 6929422 lub w siedzibie urzędu (pok. Nr 24).

Drukuj

Przetarg Przejazdowo 2010-10-10

WÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / j . t. z 2010 r Dz. U. Nr 102 poz. 651 / podaje do publicznej wiadomości ,że przeznacza do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat niezabudowaną nieruchomość gruntową stanowiące własność Gminy Pruszcz Gdański, zapisaną w księdze wieczystej KW nr GD1G/00062585/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku z przeznaczeniem pod budowę i prowadzenie przedszkola :

Wieś Przejazdowo , ulica Klonowa
Działka nr 249 o pow. 8264 m2
cena nieruchomości netto 1 325 960 zł
przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - pod zabudowę mieszkaniowo- usługową.
termin zagospodarowania nieruchomości – 3 lata od dnia zawarcia umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste
sprzedaż w drodze przetargu.
termin, rodzaj i miejsce przetargu oraz warunki uczestnictwa zostaną podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu.
pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 25 % ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu , płatna jednorazowo przed zawarciem umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3 % ceny uzyskanej w przetargu , płatne w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
ustalona opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie .
do pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zostanie doliczony stosowny podatek 22% VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług .
osoby, którym przysługuje pierwszeństwu w nabyciu nieruchomości , w przypadku gdy byli poprzednimi właścicielami nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercami, lub przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów mogą składać wnioski do dnia 10 października 2010 roku.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 30 / pok. Nr 24 / tel. / 58/ 692 94 22 .

Drukuj

Przetarg Przejazdowo 2010-09-28

WÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
Ogłasza kolejny przetarg nieograniczony /licytacja /
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański.

Nieruchomości gruntowe położone na terenie wsi Przejazdowo przy ulicy Wierzbowej , zapisane w księdze wieczystej KW nr GD1G/00088404/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, Dział III i IV księgi wolne od wpisów, oznaczone :

1.Działka nr 79/8 o pow. 5535 m2
Cena wywoławcza 800 000 zł
Postąpienie 8 000 zł

2. Działka nr 79/10 o pow. 11292 m2
Cena wywoławcza 1 300 000 zł
Postąpienie 13 000 zł

Opis nieruchomości – działki położone w odległości 500 m od drogi krajowej Nr 7 , dojazd drogą utwardzoną , możliwość podłączenia do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej . Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - pod zabudowę usług produkcyjnych i składów z mieszkaniem właściciela ( teren oznaczony na rysunku planu symbolem UPM), zieleń izolacyjna ( teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZL).

Do ceny sprzedaży zostanie naliczony podatek 22% VAT stosownie do ustawy o podatku od towarów i usług .

Przetarg odbędzie się dnia 28 września 2010 roku o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 30.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Gminy Pruszczu Gdański – Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 83833500030116588520000005 z dopiskiem „przetarg Przejazdowo dz. Nr ……” do dnia 24.09.2010 r.
Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 24.09.2010 r.
Wadium przepada, jeśli osoba lub firma, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej .
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie lub firmie która wygrała przetarg a pozostałym zwrócone.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel./058/ 692 94 22 lub w siedzibie urzędu .

Drukuj

Przetarg Juszkowo 2010-07-30

WÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
Ogłasza kolejny przetarg nieograniczony /licytacja /
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański.

Nieruchomość położona na terenie wsi Juszkowo zapisana w księdze wieczystej KW 72969 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, nieruchomość bez obciążeń, oznaczona jako:

Działka nr 165/85 o pow. 854 m2
Działka nr 166/2 o pow. 22 m2
Łączna powierzchnia 876 m2
Cena wywoławcza - 18 000 zł
minimalne postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
Do ceny sprzedaży zostanie naliczony podatek 22% VAT stosownie do ustawy o podatku od towarów i usług

Opis nieruchomości – Nieruchomość położona jest w potencjalnym obszarze ograniczonego użytkowania , przy obwodowej Trójmiasta, w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZL- „ zieleń izolacyjna „.

PRZETARG odbędzie się dnia 30 lipca 2010 roku o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 30.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim – Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 83833500030116588520000005 z dopiskiem „przetarg Juszkowo” do dnia 27.07.2010 r.
Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 27.07.2010 r.
Wadium przepada jeśli osoba lub firma , która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej .
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie lub firmie która wygrała przetarg a pozostałym zwrócone.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel./058/ 6929422 lub w siedzibie urzędu .

Drukuj

Przetarg Rusocin 2010-07-15

Wójt Gminy Pruszcz Gdański
Ogłasza rokowania po trzech kolejnych przetargach zakończonych wynikiem negatywnym
na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości zabudowanej, zabytkowej obejmującej „ Zespół Pałacowo – Parkowy z Folwarkiem” w Rusocinie wpisaną do rejestru zabytków , nr rejestru 666 z równoczesną sprzedażą położonych na tej nieruchomości budynków i urządzeń , stanowiącą własność Gminy Pruszcz Gdański, z przeznaczeniem do rewitalizacji na działalność społeczno-komercyjną z uwzględnieniem działalności kulturalnej.

Treść ogłoszenia

Drukuj

  • 1
  • 2

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny