Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

„Budowa stanicy wodnej w Wiślince w Gminie Pruszcz Gdański”.

Wójt Gminy Pruszcz Gdański
na podstawie art. 28a pkt. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2006r. Nr. 227, poz. 1658 ze zm.)
ogłasza otwarty nabór partnerów chcących
wziąć udział w realizacji projektu:
„Budowa stanicy wodnej w Wiślince w Gminie Pruszcz Gdański”.


1.Założenia ogólne
1) Gmina Pruszcz Gdański poszukuje partnera – organizacji pozarządowej, która zrealizuje w partnerstwie projekt budowy stanicy wodnej w Wiślince .
2) Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej miejscowości.
3) Celem konkursu jest wyłonienie partnera, który przedstawi najkorzystniejszą propozycję sfinansowania i realizacji projektu.
4) Szczegółowe zadania partnera, zasady zarządzania projektem oraz finansowania określać będzie umowa partnerska.

2.Złożenie oferty
1)Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty w zamkniętej
kopercie z podaniem nazwy projektu.
2)Wraz z ofertą należy złożyć następujące załączniki:
a) dokument potwierdzający status podmiotu (wpis do rejestru),
b) statut podmiotu,
c) oświadczenie o posiadaniu odpowiednich zasobów rzeczowych i ludzkich do realizacji zadań partnera projektu,
d) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych
ani wobec innych podmiotów,
d) charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania,
e) inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.
3) Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 30 w godz. 7.30 – 15.30,  do dnia 6 stycznia 2012 roku.
4) W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim
3.Sposób wyboru oferty:
1) W celu dokonania oceny złożonych ofert powołana zostanie komisja konkursowa, która dokona otwarcia i sprawdzenia formalnego złożonych ofert.
2) Przy wyborze partnera uwzględniane będą:
zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
oferowany wkład potencjalnego partnera w realizacje celu partnerstwa,
dotychczasowe zaangażowanie partnera w działalność na rzecz lokalnej społeczności,
współpraca z Gminą Pruszcz Gdański w trakcie przygotowania projektu,
wiarygodność organizacyjna i finansowa potencjalnego partnera.
3) Komisja konkursowa przedstawi Wójtowi Gminy opinie na temat złożonych ofert.
4) Wójt Gminy Pruszcz Gdański podejmie decyzje o wyborze potencjalnego partnera. Decyzja ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz Gdański do dnia 09 stycznia 2012 roku

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny