Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

gminne.INFO pt. „Subwencje nie dla każdego?”

Dnia 5 października 2013r. o godz. 20.28 w niezależnym portalu informacyjnym gminy Pruszcz Gdański gminne.INFO pt.  „Subwencje nie dla każdego?” opublikowane zostały wiadomości nieprawdziwe i nieścisłe.  Biorąc powyższe  pod uwagę, w dniu 16 października 2013r.  Urząd zwrócił się do Redakcja niezależnego portalu informacyjnego gminy Pruszcz Gdański gminne.INFO o opublikowanie sprostowania o następującej treści:

TREŚĆ SPROSTOWANIA
Zdanie: „Dowiedzieliśmy się, iż gmina od ponad 2 lat nie potrafi wydać odpowiedniej decyzji w sprawie przyznania należnej tej placówce dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci niepełnosprawnych wymagających zatrudnienia i opieki wykwalifikowanych opiekunów.” jest nieprawdziwe, gdyż gmina nie wydaje decyzji w sprawie przyznania dotacji dla uczniów niepełnosprawnych. Gmina przekazuje dotację na podstawie prawidłowo złożonego wniosku o przekazanie miesięcznej raty dotacji przez osobę prowadzącą przedszkole.
Zdanie: „Zapytaliśmy radnego Jerzego Mika, który jako jedyny wnosił wątpliwości przy pracach nad w/w ustawą, dlaczego Rada przyjęła tak kontrowersyjne zapisy, sprzeczne w części z rządową Ustawą o systemie oświaty.” jest nieprawdziwe, gdyż radny Jerzy Mik nie wnosił wątpliwości co do zgodności z prawem uchwały w sprawie trybu, sposobu i terminu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Pruszcz Gdański oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Protokoły posiedzeń komisji oraz sesji Rady Gminy są jawne. Radny nie mógł pracować nad ustawą, a jedynie nad projektem uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański.
Zdanie:  „(...) nikt z radnych nie jest z wykształcenia prawnikiem (...)”  jest nieprawdziwe, gdyż jeden z radnych jest z wykształcenia prawnikiem.
Zdanie: „(...) niepubliczne przedszkole musi zgłosić do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji planowaną listę uczniów (zarówno zdrowych jak i niepełnosprawnych),”  jest nieprawdziwe, gdyż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji prowadzący przedszkole podają jedynie planowaną liczbę uczniów, a nie planowaną listę (art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty). Informacja o planowanej liczbie uczniów jest konieczna do zabezpieczenia w budżecie gminy środków niezbędnych do przekazywania dotacji.
Zdania: „Na tej podstawie Gmina ma obowiązek co miesiąc wypłacać przedszkolom niepublicznym subwencje. Przypomnijmy, że obecnie w Gminie znajduje się tylko jedno przedszkole publiczne – w Borkowie. To właśnie na podstawie kosztów utrzymania dziecka w tym przedszkolu wyliczane są kwoty subwencji przyznawanych przedszkolom prywatnym.” są nieprawdziwe, gdyż gmina nie nalicza ani nie wypłaca subwencji, tylko dotację. Subwencje otrzymują jednostki samorządu terytorialnego.
Zdania: „Przedszkole, o którym mowa wszystkich obowiązków wynikających z ustawy dotrzymało, co zostało przedstawione w stosownych pismach do urzędu gminy. Potwierdza to nawet kontrola NIK, do której wyników udało nam się dotrzeć. Czytamy w niej: „W badanym okresie (…) złożone wnioski o udzielenie dotacji (…) wpłynęły do Urzędu terminowo i zawierały informacje o planowanej liczbie uczniów.”  są nieprawdziwe, gdyż wszystkie niepubliczne przedszkola, które prawidłowo wnioskowały i rozliczyły dotację otrzymały należne kwoty dotacji. Zdanie przytoczone z protokołu kontroli NIK świadczy o tym, że placówki przedszkolne złożyły wnioski o udzielenie dotacji na dany rok podając planowaną liczbę uczniów w ustawowym terminie, tj. do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Zdanie: „Wójt Gminy Pruszcz Gdański wydał dwukrotnie w ostatnim okresie decyzję o przyznaniu subwencji na dzieci niepełnosprawne dla kilku innych niepublicznych przedszkoli od razu po wykazaniu, że takie dzieci pojawiły się w tych placówkach.”  jest nieprawdziwe, gdyż Wójt Gminy Pruszcz Gdański nie wydał żadnej decyzji o przyznaniu subwencji na dzieci niepełnosprawne. Zarządzenie Wójta  nr 19/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 określa wysokość dotacji dla uczniów niepełnosprawnych według otrzymanej metryczki z podziałem subwencji oświatowej otrzymanej przez Gminę Pruszcz Gdański, w której wymieniono zacytowane przedszkola niepubliczne.
Zdanie: „Po telefonicznym pytaniu, czy gmina przyznaje subwencje na dzieci niepełnosprawne otrzymaliśmy odpowiedź twierdzącą.”  jest nieprawdziwe, gdyż gmina nie przyznaje subwencji na dzieci niepełnosprawne, a przekazuje dotacje. Taka odpowiedź nie została udzielona.
Zdania: „Od tego momentu w placówce kilka razy w roku przedszkole gości kontrole z urzędu gminy. Do tej pory nie stwierdzono jednak żadnych nieprawidłowości.” są nieprawdziwe, gdyż kontrola Wójta Gminy w żadnej z niepublicznych placówek przedszkolnych nie obyła się częściej niż raz w roku, a protokoły z przeprowadzonych kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedzi na zalecenia znajdują się do wglądu u głównego specjalisty ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański. Jedno z przedszkoli niepublicznych mimo kilku prób, uniemożliwiło przeprowadzenie kontroli.

Zgodnie z art. 32, ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe ( Dz. U. nr 5, poz. 24 ze zmianami ) - sprostowanie w drukach periodycznych powinno być opublikowane w tym samym dziale i taką samą czcionką, co materiał prasowy, którego dotyczy, pod widocznym tytułem "Sprostowanie".Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny