gminne.INFO pt. „Subwencje nie dla każdego?”

Dnia 5 października 2013r. o godz. 20.28 w niezależnym portalu informacyjnym gminy Pruszcz Gdański gminne.INFO pt.  „Subwencje nie dla każdego?” opublikowane zostały wiadomości nieprawdziwe i nieścisłe.  Biorąc powyższe  pod uwagę, w dniu 16 października 2013r.  Urząd zwrócił się do Redakcja niezależnego portalu informacyjnego gminy Pruszcz Gdański gminne.INFO o opublikowanie sprostowania o następującej treści:

TREŚĆ SPROSTOWANIA
Zdanie: „Dowiedzieliśmy się, iż gmina od ponad 2 lat nie potrafi wydać odpowiedniej decyzji w sprawie przyznania należnej tej placówce dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci niepełnosprawnych wymagających zatrudnienia i opieki wykwalifikowanych opiekunów.” jest nieprawdziwe, gdyż gmina nie wydaje decyzji w sprawie przyznania dotacji dla uczniów niepełnosprawnych. Gmina przekazuje dotację na podstawie prawidłowo złożonego wniosku o przekazanie miesięcznej raty dotacji przez osobę prowadzącą przedszkole.
Zdanie: „Zapytaliśmy radnego Jerzego Mika, który jako jedyny wnosił wątpliwości przy pracach nad w/w ustawą, dlaczego Rada przyjęła tak kontrowersyjne zapisy, sprzeczne w części z rządową Ustawą o systemie oświaty.” jest nieprawdziwe, gdyż radny Jerzy Mik nie wnosił wątpliwości co do zgodności z prawem uchwały w sprawie trybu, sposobu i terminu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Pruszcz Gdański oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Protokoły posiedzeń komisji oraz sesji Rady Gminy są jawne. Radny nie mógł pracować nad ustawą, a jedynie nad projektem uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański.
Zdanie:  „(...) nikt z radnych nie jest z wykształcenia prawnikiem (...)”  jest nieprawdziwe, gdyż jeden z radnych jest z wykształcenia prawnikiem.
Zdanie: „(...) niepubliczne przedszkole musi zgłosić do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji planowaną listę uczniów (zarówno zdrowych jak i niepełnosprawnych),”  jest nieprawdziwe, gdyż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji prowadzący przedszkole podają jedynie planowaną liczbę uczniów, a nie planowaną listę (art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty). Informacja o planowanej liczbie uczniów jest konieczna do zabezpieczenia w budżecie gminy środków niezbędnych do przekazywania dotacji.
Zdania: „Na tej podstawie Gmina ma obowiązek co miesiąc wypłacać przedszkolom niepublicznym subwencje. Przypomnijmy, że obecnie w Gminie znajduje się tylko jedno przedszkole publiczne – w Borkowie. To właśnie na podstawie kosztów utrzymania dziecka w tym przedszkolu wyliczane są kwoty subwencji przyznawanych przedszkolom prywatnym.” są nieprawdziwe, gdyż gmina nie nalicza ani nie wypłaca subwencji, tylko dotację. Subwencje otrzymują jednostki samorządu terytorialnego.
Zdania: „Przedszkole, o którym mowa wszystkich obowiązków wynikających z ustawy dotrzymało, co zostało przedstawione w stosownych pismach do urzędu gminy. Potwierdza to nawet kontrola NIK, do której wyników udało nam się dotrzeć. Czytamy w niej: „W badanym okresie (…) złożone wnioski o udzielenie dotacji (…) wpłynęły do Urzędu terminowo i zawierały informacje o planowanej liczbie uczniów.”  są nieprawdziwe, gdyż wszystkie niepubliczne przedszkola, które prawidłowo wnioskowały i rozliczyły dotację otrzymały należne kwoty dotacji. Zdanie przytoczone z protokołu kontroli NIK świadczy o tym, że placówki przedszkolne złożyły wnioski o udzielenie dotacji na dany rok podając planowaną liczbę uczniów w ustawowym terminie, tj. do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Zdanie: „Wójt Gminy Pruszcz Gdański wydał dwukrotnie w ostatnim okresie decyzję o przyznaniu subwencji na dzieci niepełnosprawne dla kilku innych niepublicznych przedszkoli od razu po wykazaniu, że takie dzieci pojawiły się w tych placówkach.”  jest nieprawdziwe, gdyż Wójt Gminy Pruszcz Gdański nie wydał żadnej decyzji o przyznaniu subwencji na dzieci niepełnosprawne. Zarządzenie Wójta  nr 19/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 określa wysokość dotacji dla uczniów niepełnosprawnych według otrzymanej metryczki z podziałem subwencji oświatowej otrzymanej przez Gminę Pruszcz Gdański, w której wymieniono zacytowane przedszkola niepubliczne.
Zdanie: „Po telefonicznym pytaniu, czy gmina przyznaje subwencje na dzieci niepełnosprawne otrzymaliśmy odpowiedź twierdzącą.”  jest nieprawdziwe, gdyż gmina nie przyznaje subwencji na dzieci niepełnosprawne, a przekazuje dotacje. Taka odpowiedź nie została udzielona.
Zdania: „Od tego momentu w placówce kilka razy w roku przedszkole gości kontrole z urzędu gminy. Do tej pory nie stwierdzono jednak żadnych nieprawidłowości.” są nieprawdziwe, gdyż kontrola Wójta Gminy w żadnej z niepublicznych placówek przedszkolnych nie obyła się częściej niż raz w roku, a protokoły z przeprowadzonych kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedzi na zalecenia znajdują się do wglądu u głównego specjalisty ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański. Jedno z przedszkoli niepublicznych mimo kilku prób, uniemożliwiło przeprowadzenie kontroli.

Zgodnie z art. 32, ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe ( Dz. U. nr 5, poz. 24 ze zmianami ) - sprostowanie w drukach periodycznych powinno być opublikowane w tym samym dziale i taką samą czcionką, co materiał prasowy, którego dotyczy, pod widocznym tytułem "Sprostowanie".Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny