Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pruszcz Gdański
BOK
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Przetarg pisemny (ofertowy) na dzierżawę nieruchomości obejmującej działkę nr 33/5 o pow. 2,0911 ha położoną w Krępcu stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański

WÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI Ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) na dzierżawę nieruchomości obejmującej działkę nr 33/5 o pow. 2,0911 ha położoną w Krępcu stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański zapisaną w księdze wieczystej  KW nr GD1G/00280946/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych, dział III i IV nieruchomości wolny od obciążeń, której kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 522,76 zł, tj. 250,00 zł/ha

Przetarg odbędzie się dnia 28 września 2016 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 30. Opis nieruchomości – działka przeznaczona pod użytkowanie rolnicze Przeznaczenie w planie – tereny użytkowane rolniczo (oznaczenie - R). Okres dzierżawy: od 01.01.2017r. do 31.12.2019 r. (3 lata)

Terminy płatności czynszu dzierżawnego: czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku trwania umowy poza rokiem 2017,  za który czynsz dzierżawny płatny jest w dniu podpisania umowy dzierżawy. Umowa zostanie sporządzona w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze jest zwolniona od podatku VAT.

Zasady aktualizacji czynszu: waloryzacja czynszu nastąpi na podstawie rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS – pierwsza waloryzacja w 2018 roku.

Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych ofert: oferty należy składać pocztą (liczy się data wpływu oferty a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w zamkniętej, uniemożliwiającej identyfikację oferenta kopercie z napisem ”Oferta-przetarg-dzierżawa-działka nr 33/5” w biurze podawczym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański do dnia 23 września 2016 r. do godz. 15.30.

Wadium ustala się w wysokości  200,00 zł. 

Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 23 września 2016 r.  w podanej powyżej wysokości na konto Gminy Pruszcz Gdański – Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 83 8335 0003 0116 5885 2000 0005. Termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na konto bankowe. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który został ustalony jako dzierżawca, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego w 2017 roku.

Przetarg (komisyjne otwarcie ofert): 28 września 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30 w Pruszczu u Gdańskim, pok. 24. 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

1)     wpłacenie wadium w wyżej podanej wysokości i terminie, 2)     złożenie pisemnej oferty w wyżej podanym terminie i miejscu, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna zawierać:

1)     imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot; 2)     datę sporządzenia oferty; 3)     oferowaną kwotę rocznego czynszu dzierżawnego za działkę nr 33/5 w Krępcu  – oferowana kwota czynszu nie może być niższa niż kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego podana w ogłoszeniu o przetargu.; 4)     własnoręczny podpis; 5)     kopię dowodu wniesienia wadium.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w dniu 28  września 2016 roku, a osoba wyłoniona jako dzierżawca zostanie powiadomiona odrębnym pismem.

Dzierżawca nie będzie mógł poddzierżawiać nieruchomości bez pisemnej zgody wydzierżawiającego.

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

W przypadku  złożenia równorzędnych ofert uznanych za najkorzystniejsze, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 692 94 22, w siedzibie urzędu, pok. nr 24 lub na stronie internetowej urzędu - http://pruszczgdanski.pl/

Drukuj